Понеділок, 22.04.2019, 23:14
Приветствую Вас Гість | RSS
Друзі сайту
Міністерство освіти
Міністерство освіти Міністерство освіти
Наше опитування
Оцените мой сайт
Всього відповідей: 1
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа
Календарь
«  Квітень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Міністерство освіти

Організація і проведення фізичного виховання

Про організацію і проведення фізичного виховання 

студентів Західноукраїнського коледжу „Полісся” згідно вимог постанов Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров'я
Фізичне виховання – це соціально-педагогічний процес цілеспрямованого систематичного впливу на людину фізичними вправами, натуральними силами природи, гігієнічними факторами з метою зміцнення здоров'я, розвитку рухових властивостей, формування та поліпшення головних життєво-важливих рухових навичок і вмінь, забезпечення готовності людини до активної участі в суспільному, виробничому та культурному житті.

Метою фізичного виховання студентів є послідовність формування фізичної культури особистості, виховання здорової, всебічно розвинутої, фізично досконалої людини, виховання морально-вольових якостей та потреби у здоровому способі життя, використання здобутих цінностей фізичної культури в особистій, громадській, професійній діяльності та в сім'ї.

Фізичне виховання та масовий спорт у сфері вищої освіти мають на меті забезпечити виховання в студентів вищих навчальних закладів потреби самостійно оволоді­вати знаннями, уміннями й навичками управління фізичним розвитком людини засобами фізичного виховання та навчання, застосовувати набуті цін­ності в життєдіяльності майбутніх фахівців.

Завданнями фізичного виховання та масового спорту у вищих навчальних закладах є:

·        формування в студентської молоді основ теоретич­них знань, практичних і методичних здібностей (умінь і навичок) з фізичного і спортивного виховання, фізич­ної реабілітації, масового спорту як компонентів їх повноцінної, гармонійної та безпечної життєдіяльності;

·   набуття студентською молоддю досвіду в за­стосуванні здобутих цінностей впродовж життя в особистій, навчальній, професійній діяльності в побуті і в сім'ї;

·     забезпечення у студентської молоді належного рівня розвитку показників їх функціональних та морфологічних можливостей організму, фізичних якостей, рухових здібностей, працездатності;

·  сприяння розвитку професійних, світоглядних та громадянських якостей студентів;

·        підготовка та участь студентів у різноманітних спортивних заходах.

Система фізичного виховання студентів у Західноукраїнському коледжі „Полісся” ґрунтується на принципах індивідуального та диференційованого підходів, пріоритету здорової самоспрямованості. Основним організаційно-педагогічним принципом навчання в нашому закладі є використання викладачами засобів фізичного виховання на заняттях зі студентами з урахуванням стану їхнього здоров'я та рівня фізичної підготовки.

Організація навчально-виховного процесу з фізичного виховання в Західноукраїнському коледжі „Полісся” базується на Зако­нах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Національній доктрині розвитку освіти, затвердженій Указом Президен­та України від 17.04.2002 № 347, , Положенні про організацію навчального процесу у вищих навчаль­них закладах, затвердженому наказом Міністерства освіти України від 02.06.93 № 161, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 23.11.93 за № 173, інших актах України з питань освіти та фізичного виховання.

Матеріально-спортивна база міста, яку широко використувує наш навчальний заклад, повністю забезпечує повне виконання програми розвитку фізичного вихованняя (міні-футбольний спортивний майданчик, стадіон, плавбасейн, тренажерний зал тощо). Всі споруди й обладнання відповідають вимогам  і санітарно-технічним нормам для проведення практичних занять, спортивних змагань, організації СРС.

У Західноукраїнському коледжі розроблено перспективний план розширення матеріально-спортивної бази, як от побудова накритого спортивного залу для проведення практичних занять із фізичного виховання.

Організація навчально-виховного проце­су з фізичного виховання у коледжі регулюється вимогами державного стандарту, галузевими стандартами та стандартами ви­щої освіти вищих навчальних закладів, затвердже­них в установленому законодавством порядку. Відповідно до Програми з фізичного виховання та Положення „Про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах”, затвпердженого Міністерстовм освіти і науки №4 від 11.01.2006 р., на вивчення дисципліни „Фізичне виховання” на І-ІV курсах передбачено 4 години на тиждень обов'язкових навчальних занять.

Навчальний процес у коледжі „Полісся” здійнюється у таких формах: навчальні заняття, самостійна робота, контрольні заходи тощо. Найефективнішим та найрезультативнішим навчальним заняттям у практиці викладачів фізичного виховання у нашому закладі є практичне заняття.    На таких заняттях органі­зову-

ється детальний розгляд студентами окремих тео­ретичних положень фізичного виховання, його спеціалізованих напрямів, масового спорту у формі бесіди та розвиває навички і вмін­ня їх практичного застосування.

Розклад навчальних занять із фізичного ви­ховання на всіх чотирьох відділеннях Західноукраїнського коледжу „Полісся” затверджується директором за поданням ЦК викладачів фізичного виховання, яка розробляє його за участю інших ЦК, відповідно до пропускної спроможності спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд, виз­начених у Державних будівельних нормах «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» (наказ Держбуду України від 10.11.2003 № 184), а також медико-біологічних закономірностей процесу фізичного вихован­ня щодо тижневої періодичності навчальних занять.

Практичні заняття проводяться в спортивних залах, на спортивних майданчиках, стадіонах тощо, а їх теоретична частина в аудиторіях або в нав­чально-методичних кабінетах, оснащених необхідними наочними, техніч­ними, відео, комп'ютерними засобами навчання.

Перелік тем практичних занять визначається нав­чальною програмою з фізичного виховання та передбє теоретичну підготовку, загальну фізичну підготовку, спеціальну фізичну підготовку, технічну підготовку тощо.

Практичне заняття включає проведення попе­реднього контролю показників фізичного розвитку студентів, їх знань, умінь і навичок із дисципліни, постановку викладачем та обговоренням за участю студентів проблемних питань, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

   Оскільки самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять, її об'єм регламентується навчальним пла­ном і становить не менше 1/3 і не більше 2/3 навчального часу, відведеного на вивчення дисципліни. Зміст самостійної роботи в коледжі визначаєть­ся навчальною програмою з фізичного виховання, методичними матеріалами, завданнями та рекомендаціями викладача. У нагоді також стають такі засоби, як підручник, навчальні та ме­тодичні посібники, опорні конспекти лекцій тощо. Для са­мостійної роботи студенту також рекомендується відповідна монографічна і періодична література з фізичного виховання. Самостійна робота над засвоєнням те­оретичного та практичного навчального матеріалу з фізичного виховання виконується студентами у бібліо­теці, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах, на матеріально-спортивній базі вищого нав­чального закладу, району та у домашніх умовах.

     З метою поліпшення фізичної підготовки студентів викладачами коледжу ствоорюються умови для самостійних занять фізкультурою і спортом на основі індивідуальних програм з урахуванням діючих нормативів, регулярно проводять роботу зі студентами з послабленою фізичною підготовкою, студенти з гарною фізичною підготовкою мають можливість додатково займатися у спортвних секціях під керівництвом наших фахівців.

     Організація масового спорту здійснюється на підставі кален­дарного плану спортивних заходів, Положення про спартакіаду коледжу, положення про змагання та від­повідних правил, які затверджуються в установленому порядку. Систематично проводяться тренування з волейболу (дівчата, юнаки), баскетболу (дівчата, юнаки), футболу, міні-футболу, настільного тенісу, легкої атлетики. Робота викладачів організована на належному рівні, вони завжди забезпечують проведення занять спортивних секцій, участь студентів коледжу у районних, обласних замаганнях, спартакіадах.

Спортивні секції з фізичного вихо­вання та відповідні навчальні групи  комплектуються на першому курсі на початку навчального року з урахуванням спортивних інтере­сів наших студентів, їх стану здоров'я, фізичної та рухової підготовленості, спортивної кваліфікації тощо. Дані, які необхідні для комплектування спортивних секцій, можуть бути отримані і шля­хом анкетування студентів. Було помічено, що інтерес наших вихованців до процесу навчання стимулюється саме самостійним вибором спортивних напрямків, дає можливість удосконалюватися в обраному виді спорту. Як результат, участь у змаганнях сприяє зростанню їх зацікавленості у навчально-тренувальному процесі, сприяє розвитку позитивної мотивації до занять фізичними вправами і спортом.

Групи вищезазначених секцій комплектуються за спеціалізаціями з видів рухової активності, визначеними в навчальній програмі з фізичного виховання. До них  зараховують студентів, віднесе­них за станом здоров'я до основної чи спецальної медичної групи, після проведення контрольного тестування показників фізичного розвитку, визначених у навчальній програмі з фізичного виховання та оцінювання, викладачем навчальної групи, рівня знань та рухо­вих здібностей в обраному виді рухової активності шляхом проведення бесід та контроль­них заходів. Кількість студентів у групах секцій визначається від­повідно до їх спортивної кваліфікації. Приміром до навчально-тренувальної групи входять 10—15 осіб, групи спортивного вдосконалення складають 8—12 студентів. Обсяг навчальних годин на тиждень для нав­чальних груп спортивної секції може варіюватися – від 6 до 8-10 годин.

       Протягом року наші педагоги не тільки проводять навчальні заняття з фізичної культури, а й організовують і проводять Дні фізичної культури та спорту, Дні здоров'я, внутріколеджну спартакіаду з різних видів спорту, залучаючи своїхх студентів до позанавчальної роботи.

     Щорічно по семестрах викладачі контролюють динаміку фізичного розвитку студентів. Про стан фізичного виховання в закладі вони звітують на засіданнях циклової комісії викладачів фізичного виховання, а голова комісії – на педагогічних радах.

На практичних заняттях поточний контроль має на меті перевірку рівня фізичного розвитку студентів за функціональними, фізичними, рухо­вими (технічними) показниками.

Підсумковий контроль з фізичного виховання включає семестровий контроль.

Семестровий контроль з фізичного вихо­вання проводиться у формах заліку або диферен­ційованого заліку в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою з дисципліни, і в терміни, встановлені навчальними планами.

Студент уважається допущеним до семестро­вого контролю з фізичного виховання (заліку або диференційованого заліку), якщо він виконав усі види завдань, передбачені навчальним планом з фі­зичного виховання за семестр.

Викладачі „Полісся” керуються стандартами вищої освіти, які є основою оцінки навичок фізичного виховання, а також якості освітньої діяльності ВНЗ.

       За останні роки відмічається погіршення стану здоров'я молоді всіх вікових груп. Наші студенти – не виключення, оскільки більшість із них живуть на забруднених територіях, що неабияк позначається на їх здоров'ї. За період існування навчального закладу у студентів виявлено недостатній рівень здоров'я та фізичної підготовки. Основними причинами, на думку наших спеціалістів, є: низький рівень фізичної підготовки і здоров'я випускників шкіл; зниження інтересу та мотивації у студентів до традиційної форми організації занять; відсутність диференційованого підходу у процесі фізичного виховання; недостатнє різномаїття форм організації фізичного виховання; збільшення навчального навантаження (порівняно зі школою); шкідливі звички тощо.

       Заняття з фізичної культури в коледжі виступають засобом виховання і поліпшення фізичної підготовки юнаків та дівчат, основним фактором відновлення та зміцнення їх здоров'я. В теперішній час 70-80% студентів мають певні відхилення у стані здоров'я, а 30-50% незадовільну фізичну підготовку. Зважаючи на вищенаведені показники, у коледжі функціонує 3 групи (згідно стану здоров'я студентів): основна, спеціальна (медична), і група ЛФК.

       Первинне медичне обстеження, яке проводиться на початку семестру, дає змогу викладачеві віднести студентів коледжу до тієї чи іншої медичної групи. Повторні лікарські обстеження проводяться не рідше одного разу на рік з метою уточнення функціонального стану студента та його фізичного розвитку. Допоміжні лікарські обстеження проводяться у разі виникнення питання допуску студента до занять із фізичного виховання після довготривалої хвороби чи операції.

       Тимчасове звільнення від занять мають ті студенти, які перенесли гострі хронічні захворювання або їх стан характеризується загостренням.

       Багаторічний досвід роботи викладачів за фахом показав, що розподіл студентів у такий спосіб є важливим фактором для ефективного проведення навчального процесу з фізичного виховання, покращення функціонального стану організму кожного студента та зміни його здоров'я.